Meeting Europe – Latvia

Publication

November 2005, published by Apollonia, european art exchanges, 77p. (French, English)
Director of the publication : Dimitri Konstantinidis
Supervisor of the publication : Apollonia’s team
Authors: Dimitri Konstantinidis, Beral Madra, Daphne Nikita, Pavlina Paraskevaidou, Elena Parpa, Efi Strousa, Marina Vryonidou-Yiangou


Within the framework of: Meeting Europe – Latvia